Praktijkreglement

 

 De Familiekliniek voert voor een prettige en optimale dienstverlening aan jou als cliënt praktijkvoering uit op basis van dit praktijkreglement. Bij aanvang van de behandeling wijzen wij jou op dit regelement en na aanvang van onze dienstverlening beschouwen wij jou hiermee akkoord. Evenals stem je in met de inhoud van de NVMT brochure ‘manuele therapie in
de cervicale wervelkolom bij hoofdpijn of nekpijn’
, welke je op de praktijklocaties kunt inzien of via https://nvmt.kngf.nl. 
Deze versie is van toepassing op onze gehele praktijkvoering, jou als cliënt en onze medewerkers. Mocht je na het lezen van het reglement vragen hebben, dan kan je ons deze uiteraard altijd stellen.

Familiekliniek 

De Familiekliniek is gevestigd aan het Lopendediep 1, 9712 NV, Groningen en Gorechtkade 2-2, 9713 CA, Groningen. Wij zijn te bereiken op: 06-29802329 en via info@familiekliniek.nl. Verdere informatie kan je vinden op www.familiekliniek.nl. Wij staan ingeschreven bij de KVK onder het nummer: 90366719, met AGB-code: 04031244 en IBAN NL05 RABO 0356 9835 36. De eigenaren van de onderneming zijn: Willemijn Haak en Harmen Jan van Ark.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden

De Familiekliniek ontvangt je graag in de praktijk. Tijdens het bezoek houden wij ons aan de geldende fatsoensnormen en waarden en verwachten van jou dat je dit ook doet. Gedurende jouw bezoek ben je zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke bezittingen en eigendommen. Je kan ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor beschadigingen of verlies van jouw bezittingen of enige vorm van ongeval of letsel, in of rondom de praktijk.

Uiteraard hebben wij ons ook verzekerd tegen het risico van onze beroepsaansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Mocht de verzekeraar niet uitkeren, dan beperkt de Familiekliniek haar is aansprakelijkheid tot het bedrag dat is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. Wanneer je denkt dat wij aansprakelijk zijn, laat dit kan direct aan ons weten via een brief of e-mail. Wanneer wij niet in kennis zijn gesteld, vervallen alle aanspraken binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan zijn verricht.

Dienstverlening

De Familiekliniek biedt verschillende diensten aan, welke te vinden zijn op de website: www.familiekliniek.nl. Hier kan je ook de bijbehorende tarieven vinden. Voor aanvang van de behandeling zullen wij je zo goed mogelijk voorlichten over het doel en we geven je een indicatie van duur van de behandeling. Op deze manier weet je waar je aan toe bent en kan je hier, al dan niet, mee instemmen.

Bij voorbehouden of ingrijpende behandelingen vragen we jou een aanvullende schriftelijke verklaring van toestemming (informed consent) te tekenen.

Mocht je een bezwaar hebben tegen of twijfelen over het handelen van de manueel therapeut, geef dit direct aan en maak het bespreekbaar.

Wanneer de manueel therapeut bij wie je onder behandeling bent afwezig is, kan in overleg en met toestemming van jou de behandeling worden overgenomen door een collega.

Afspraken

Om een afspraak te maken bij de Familiekliniek kan door contact opnemen via de website, te mailen naar info@familiekliniek.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Tijdens jouw eerste bezoek aan de Familiekliniek noteren wij jouw gegevens. Tevens vragen we jou om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Mocht je verwezen zijn door een arts, dan neem je ook de verwijsbrief mee. In dit geval zal de Familiekliniek altijd wel een manueel therapeutisch onderzoek uitvoeren. Mochten jouw gegevens gedurende de behandeling wijzigen, zou je dit dan aan ons willen doorgeven?

Het eerste bezoek zal bestaan uit een manueel therapeutisch onderzoek en indien geïndiceerd een behandeling op dezelfde dag. 

Wil je een afspraak wijzingen? Dat kan uiteraard. Mocht je een afspraak niet binnen 24uur van tevoren afzeggen, dan brengen wij jou de afspraak, daarmee de gereserveerde tijd, in rekening. Deze rekening kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Betaling

De Familiekliniek is niet aangesloten bij zorgverzekeraars, onze zorg valt onder de niet gecontracteerde fysiotherapie. Na de ontvangen behandeling voldoe je de factuur per pin. Om het milieu te besparen sturen wij je de factuur per e-mail toe op het door ons bekende e-mailadres. Mocht je geen e-mailadres hebben, dan kan je dit aangeven bij de manueel therapeut en zal er naar een oplossing gezocht worden.

Na de behandeling kan je de factuur declareren bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw polis krijg je een gedeelte of de gehele factuur vergoed. Het kan ook zijn dat je geen vergoeding krijgt. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. Bij vergoedingen van derden, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, gaat de Familiekliniek ervan uit dat je zelf op de hoogte bent van de geldende regels en budgetten.  Aan uitspraken van medewerkers van de Familiekliniek over de vergoedingen van de zorgverzekeraar kan je geen rechten ontlenen en dit kan niet teruggevorderd worden op de praktijk of de manueel therapeut. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Fysiotherapeutische materialen worden nooit vergoed door een zorgverzekeraar en zijn altijd op eigen kosten.

In sommige gevallen kan er in overleg met de Familiekliniek een ander betalingsafspraak gemaakt worden. In dit geval zal een betalingstermijn afgesproken worden. Indien deze termijn wordt verstreken staat het de Familiekliniek vrij om incassomaatregelen te nemen. In dit geval zal naast de declaratie ook de wettelijke rente en incassokosten worden gevorderd. Deze bovenstaande kosten komen ten laste van jou. Ook wanneer er buitgengerechtelijke kosten worden gemaakt. Daarnaast kunnen wij jou in dit geval jouw toegang of onze dienstverlening aan jou opschorten.

Hygiëne

De Familiekliniek hecht waarde aan hygiëne. Wij proberen de behandelruimtes zo goed mogelijk schoon te houden voor jou als cliënt. Wij vragen jou om jouw persoonlijke hygiëne te bewaken om op deze manier de werkruimtes voor iedereen schoon te houden. Gebruik van een handdoek op de behandelbank is om deze reden verplicht.

Calamiteiten

In het geval van een calamiteit dien je de aanwijzingen van de Familiekliniek of de medewerkers van La Vie centrum nauwlettend op te volgen.

Privacy

De Familiekliniek hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarnaast zijn we graag transparant naar je. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomsten hebben wij een privacybeleid opgesteld. Hierin staat hoe we jouw persoonsgegevens registreren, bewaren, overdragen, vrijgeven en verwijderen.

Wanneer je bij ons in behandeling komt, dan moeten wij persoonsgegevens over je verzamelen. Dit doen we om een goede behandeling te geven, maar ook om dit administratief te kunnen verwerken en de wet te volgen.

Bij aanvang van de dienstverlening van de Familiekliniek, vragen we jou om akkoord te gaan met het praktijkreglement en noteren dit in jouw dossier. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar, dan verwerken we jouw persoonsgegevens alleen na toestemming van je ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. De Familiekliniek verwerkt alleen de persoonsgegevens van jou die we nodig hebben en gebruiken ze met het doel waarmee wij ze ontvangen hebben.

Wij ontvangen deze gegevens van jou, of omdat je gebruikt maakt van onze dienstverlening. De volgende persoonsgegevens zal de Familiekliniek voor het uitvoeren van de diensten en de administratie verzamelen: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over jou ten behoeve van onze dienstverlening.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen, of de wet ons hiertoe verplicht. In dit geval kunnen wij jouw gegevens delen met derden zoals; diensten ter ondersteuning van onze praktijkvoering, andere zorgverleners, softwareleveranciers ten behoeve van de administratie van de praktijk.

Mocht je ontevreden over het gebruik of verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Familiekliniek. We zullen dan samen naar een passende oplossing zoeken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze website gebruiken wij cookies. Hierdoor kan jij gemakkelijk navigeren op onze website en krijgen wij inzichtelijk hoe we mogelijk onze praktijkvoering kunnen verbeteren. Mocht je de cookies willen uitschakelen, dan kan je contact opnemen met de aanbieder van je browser. Op onze website kan de Familiekliniek ook verwijzen naar websites van derden. De Familiekliniek is niet aansprakelijk voor de beveiliging en inhoud van deze websites.

Uiteraard heb je het recht om inzage te krijgen in jouw persoonlijk patiëntendossier en indien gewenst hier een afschrift van. Daarnaast kan je ook aangeven wanneer er iets gewijzigd moet worden en je kan de Familiekliniek verzoeken om je dossier te vernietigen.  Dit is alleen mogelijk wanneer het bewaren van jouw gegevens niet van aanmerkelijk belang zijn voor een derde partij en wanneer de wet de Familiekliniek dit toestaat. Vanuit de wet zijn wij verplicht om jouw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

De totale privacyverklaring is te vinden onder privacyverklaring op de www.familiekliniek.nl

Contact

Wil je iets met ons delen? Heb je een op- of aanmerking op het gevoerde beleid? Wij horen het graag. Je kunt contact met ons opnemen via de website of via info@familiekliniek.nl

Klacht

Graag ziet de Familiekliniek jou tevreden. Mocht je toch op- of aanmerkingen op onze zorg of iets anders hebben, dan vernemen wij dit graag van je. Op deze manier kunnen we het met elkaar persoonlijk bespreken en hopelijk tot een oplossing komen of iets verbeteren.

Mocht ons persoonlijk gesprek onvoldoende opgelost hebben en wilt de klacht of een ongeval willen melden, dan kunt u contact opnemen met het Koninklijke Nederlandse Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Hierbij zijn wij aangesloten bij de klachten en geschillencommissie van het KNGF. Contact kunt u zoeken via klachtenregeling@kngf.nl of per post: Secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Praktijkreglement

Dit praktijkreglement is opgesteld in januari 2023 en gewijzigd op 31 oktober 2023. De Familiekliniek kan dit reglement wijzigen. Het actuele reglement is te lezen op de website. Mocht dit een ingrijpende verandering zijn, dan zullen we dit vermelden op onze website zodat je goed op de hoogt zal zijn. Wijzigingen op dit reglement zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk met jou zijn overeengekomen. Op dit reglement zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Mocht een deel van dit reglement van de Familiekliniek onwettig of ongeldig zijn, dan blijft de rest volledig van kracht. Toepassingen van jou of namens jou betrokken derden zijn niet van toepassing op ons reglement en onze praktijkvoering.